capital punishment


Apr 12, 2022

#nimisha priya case

Feb 17, 2020

#nirbhaya case


Feb 5, 2020

#nirbhaya rape case

Feb 4, 2020 #nirbhaya rape case

Jan 17, 2020 #mukesh singh