ശില്പം ചരിത്രമാണ്,അവ നശിക്കാൻ വിടരുത്...
The deteriorating historic sculptures near Vembanad lake cry for attention
Most Commented