samantha ruth prabhu


Sep 23, 2022

#shaakuntalam

Aug 31, 2022

#samantha ruth prabhu


Jul 20, 2022

#samantha ruth prabhu

Jun 24, 2022 #samantha ruth prabhu

Jun 21, 2022 #samantha ruth prabhu

May 28, 2022 #samantha ruth prabhu

May 24, 2022 #samantha ruth prabhu

May 17, 2022 #vijay sethupathi

May 16, 2022 #samantha ruth prabhu

Apr 21, 2022 #vijay devarakonda

Apr 21, 2022 #samantha ruth prabhu

Apr 20, 2022 #samantha ruth prabhu

Mar 12, 2022 #samantha ruth prabhu

Mar 11, 2022 #samantha ruth prabhu

Feb 27, 2022 #samantha ruth prabhu

Feb 26, 2022 #samantha ruth prabhu

Feb 21, 2022 #samantha ruth prabhu

Feb 20, 2022 #samantha ruth prabhu

Feb 18, 2022 #samantha ruth prabhu

Feb 12, 2022 #nayanthara

Jan 23, 2022 #samantha ruth prabhu

Jan 13, 2022 #samantha ruth prabhu

Nov 22, 2021 #samantha ruth prabhu

Nov 15, 2021 #samantha ruth prabhu

Oct 20, 2021 #samantha ruth prabhu

Oct 8, 2021 #samantha ruth prabhu

Oct 2, 2021 #samantha ruth prabhu

Mar 16, 2021 #dev mohan