karan johar


Jan 26, 2023

#pathaan movie

Nov 13, 2022

#karan johar


Aug 4, 2022

#aamir khan

May 4, 2022 #karan johar

Mar 26, 2022 #karan johar

Mar 10, 2022 #akshay kumar

Feb 7, 2022 #karan johar

Dec 18, 2021 #karan johar

Jun 29, 2021 #c sankaran nair

Dec 18, 2020 #drug case

Dec 17, 2020 #karan johar

Sep 27, 2020 #ncb