കേരളം
സ്ഥിരീകരിച്ചത്
29704
ആകെ
2147967
സമ്പർക്കം 27451
പുറത്തുനിന്നു വന്നവര്‍218
ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍84
ഉറവിടം അറിയാത്തത് 1951
രോഗമുക്തർ
34296
ആകെ
1700528
മരണം
89
ആകെ
6428
ചികിത്സയിൽ
440652
എറണാകുളം
 3154
269739
കോഴിക്കോട്‌
 2406
252835
മലപ്പുറം
 4424
234421
തൃശൂർ
 3056
204916
തിരുവനന്തപുരം
 2818
204676
കോട്ടയം
 1806
159602
കൊല്ലം
 2416
152588
ആലപ്പുഴ
 1761
144123
പാലക്കാട്‌
 3145
132265
കണ്ണൂര്‍
 1695
124099
പത്തനംതിട്ട
 798
92970
കാസർകോട്
 560
62929
ഇടുക്കി
 1075
60226
വയനാട്‌
 590
52578
ഇന്ത്യ
Cases
 3,11,170
2,46,84,077
Active
 55,344
36,18,458
Recoveries
 3,62,437
2,07,95,335
Death
 4,077
2,70,284
Covid Data Kerala Updated :   16.05.2021 6:08 pm
District Updated :   16.05.2021 6:12 pm
India Updated :  16.05.2021 10:06 am