കേരളം
സ്ഥിരീകരിച്ചത്
4351
ആകെ
122214
സമ്പർക്കം 4081
വിദേശം57
മറ്റു സംസ്‌ഥാനം141
ഉറവിടം അറിയാത്തത് 351
രോഗമുക്തർ
2737
ആകെ
87341
മരണം
10
ആകെ
489
ചികിത്സയിൽ
34314
തിരുവനന്തപുരം
 820
23774
മലപ്പുറം
 351
14214
എറണാകുളം
 383
10317
കോഴിക്കോട്‌
 545
10283
ആലപ്പുഴ
 367
9058
കാസർകോട്
 319
7858
കൊല്ലം
 218
7813
തൃശൂർ
 296
7681
പാലക്കാട്‌
 241
7080
കണ്ണൂര്‍
 260
7020
കോട്ടയം
 204
6899
പത്തനംതിട്ട
 136
5320
ഇടുക്കി
 104
2540
വയനാട്‌
 107
2357
ഇന്ത്യ
Cases
 96424
5214677
Active
 7778
1017754
Recoveries
 87472
4112551
Death
 1174
84372
Covid Data Kerala Updated :   17-09-2020 7:05 PM
District Updated :   17-09-2020 9:10 pm
India Updated :  18/9/2020 09:36:00