കേരളം
സ്ഥിരീകരിച്ചത്
22040
ആകെ
3493603
സമ്പർക്കം 20901
പുറത്തുനിന്നു വന്നവര്‍67
ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍76
ഉറവിടം അറിയാത്തത് 996
രോഗമുക്തർ
20046
ആകെ
3297834
മരണം
117
ആകെ
17,328
ചികിത്സയിൽ
177924
മലപ്പുറം
 3645
422089
എറണാകുളം
 2373
417025
കോഴിക്കോട്‌
 2406
374100
തൃശൂർ
 2921
340753
തിരുവനന്തപുരം
 1119
337284
കൊല്ലം
 1547
276462
പാലക്കാട്‌
 2139
257739
ആലപ്പുഴ
 1240
230494
കോട്ടയം
 1077
226026
കണ്ണൂര്‍
 1142
192785
പത്തനംതിട്ട
 536
133346
കാസർകോട്
 685
111170
ഇടുക്കി
 534
93998
വയനാട്‌
 676
80332
ഇന്ത്യ
Cases
 42,982
3,18,12,114
Active
 723
4,11,076
Recoveries
 41,726
3,09,74,748
Death
 533
4,26,290
Covid Data Kerala Updated :   05.08.2021 6:10 PM
District Updated :   05.08.2021 7:00 PM
India Updated :  05.08.2021 10:18 am