കേരളം
സ്ഥിരീകരിച്ചത്
5375
ആകെ
608357
സമ്പർക്കം 4596
പുറത്തുനിന്നു വന്നവര്‍114
ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍48
ഉറവിടം അറിയാത്തത് 617
രോഗമുക്തർ
6151
ആകെ
544864
മരണം
26
ആകെ
2270
ചികിത്സയിൽ
61092
തിരുവനന്തപുരം
 404
72422
മലപ്പുറം
 886
72928
കോഴിക്കോട്‌
 516
69103
എറണാകുളം
 504
65777
തൃശൂർ
 630
59701
കൊല്ലം
 349
47898
ആലപ്പുഴ
 279
47486
പാലക്കാട്‌
 323
38682
കോട്ടയം
 585
36085
കണ്ണൂര്‍
 222
32847
കാസർകോട്
 83
21981
പത്തനംതിട്ട
 283
20554
ഇടുക്കി
 161
11927
വയനാട്‌
 150
10896
ഇന്ത്യ
Cases
 36604
9499413
Active
 6959
428644
Recoveries
 43062
8932647
Death
 501
138122
Covid Data Kerala Updated :   01-12-2020 6:11 PM
District Updated :   01-12-2020 6:11 PM
India Updated :  02/12/2020 9:59:00