കേരളം
സ്ഥിരീകരിച്ചത്
1412
ആകെ
1078739
സമ്പർക്കം 1252
പുറത്തുനിന്നു വന്നവര്‍37
ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍6
ഉറവിടം അറിയാത്തത് 117
രോഗമുക്തർ
3030
ആകെ
1034895
മരണം
12
ആകെ
4312
ചികിത്സയിൽ
39236
എറണാകുളം
 138
125731
കോഴിക്കോട്‌
 245
122451
മലപ്പുറം
 132
119511
തിരുവനന്തപുരം
 139
103746
തൃശൂർ
 90
100469
കൊല്ലം
 141
88645
കോട്ടയം
 80
80713
ആലപ്പുഴ
 79
79559
പാലക്കാട്‌
 55
60104
പത്തനംതിട്ട
 48
57749
കണ്ണൂര്‍
 82
54886
കാസർകോട്
 48
30036
ഇടുക്കി
 104
27748
വയനാട്‌
 31
27391
ഇന്ത്യ
Cases
 15388
11244786
Active
 1285
187462
Recoveries
 16596
10899394
Death
 77
157930
Covid Data Kerala Updated :   08.03.2021 6:15 pm
District Updated :   08.03.2021 6:30 PM
India Updated :  09.03.2021 09:49 am