കേരളം
സ്ഥിരീകരിച്ചത്
702
ആകെ
6466896
സമ്പർക്കം 663
പുറത്തുനിന്നു വന്നവര്‍0
ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍8
ഉറവിടം അറിയാത്തത് 31
രോഗമുക്തർ
730
ആകെ
64,54,752
മരണം
4
ആകെ
67,415
ചികിത്സയിൽ
5,353
Ernakulam
 146
872220
Thiruvananthapuram
 87
695713
Kozhikode
 62
666573
Thrissur
 38
663977
Malappuram
 27
643735
Kollam
 58
504796
Palakkad
 15
446967
Kottayam
 76
441104
Alappuzha
 24
386699
Kannur
 26
346031
Pathanamthitta
 50
262815
Idukki
 64
204938
Wayanad
 23
165758
Kasargod
 6
165570
ഇന്ത്യ
Cases
 3,993
4,29,71,308
Active
 4,170
49,948
Recoveries
 9,620
42,406,150
Death
 108
5,15,210
Covid Data Kerala Updated :   22.03.2022 6:41 pm
District Updated :   22.03.2022 6:41 pm
India Updated :  08.03.2022 6:09 pm