കേരളം
സ്ഥിരീകരിച്ചത്
7,555
ആകെ
48,54,321
സമ്പർക്കം 7,162
പുറത്തുനിന്നു വന്നവര്‍44
ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍71
ഉറവിടം അറിയാത്തത് 278
രോഗമുക്തർ
10,773
ആകെ
47,39,270
മരണം
74
ആകെ
26,865
ചികിത്സയിൽ
87,593
Ernakulam
 975
585425
Malappuram
 414
561703
Kozhikode
 746
516394
Thrissur
 998
510694
Thiruvananthapuram
 953
448642
Kollam
 604
381501
Palakkad
 345
368470
Kottayam
 627
313575
Alappuzha
 303
311402
Kannur
 446
269464
Pathanamthitta
 377
187432
Idukki
 365
140956
Kasargod
 131
136660
Wayanad
 271
122003
ഇന്ത്യ
Cases
 14,146
3,40,67,719
Active
 5,786
1,95,846
Recoveries
 19,788
3,34,19,749
Death
 144
4,52,124
Covid Data Kerala Updated :   17.10.2021 6:00 pm
District Updated :   17.10.2021 6:05 pm
India Updated :  17.10.2021 4:00 PM