ഗള്‍ഫ്‌
ബാധിതർ1,006,392
മരണം9,227
അസുഖം ഭേദമായവര്‍ 962,836