ഗള്‍ഫ്‌
ബാധിതർ641,572
മരണം4,508
അസുഖം ഭേദമായവര്‍ 564,746