ഗള്‍ഫ്‌
ബാധിതർ922,389
മരണം8,316
അസുഖം ഭേദമായവര്‍ 874,437