Photo: Instagram/ViratKohli

Photo: Instagram/ViratKohli